Zdjęcie monet ułożonych w trzy stosy.

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Jonkowo przypomina o terminie płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, który przypada 15 listopada 2023 r.

Zdjęcie postaci trzymającej w ręku tablet na tle sali konferencyjnej. Herb gminy Jonkowo i napis: strategia rozwoju.

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030. Konsultacje trwają od 8 listopada 2023 roku do 13 grudnia 2023 roku.

Grafika z konturem granic Polski, symbolem małpy oraz napisem: granty ppgr

Informujemy, że w dniu 12-10-2023 r. wniosek rozliczający grant PPGR dla Gminy Jonkowo został zatwierdzony, a tym samym czas utrzymania efektów projektu minie 12-10-2025 r. Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” dołączoną do umowy (pkt. 7.Rodzic / opiekun prawny / pełnoletni uczeń zobowiązuje się do składania co 6 miesięcy pisemnych oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszej procedury).

Grafika ze zdjęciem kobiety z uniesioną dłonią. Na pierwszym planie karta głosowania z zaznaczonymi opcjami.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1259 z poźn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LIII/432/2022 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030 oraz Uchwałą Nr LXVI/522/2023 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/432/2022 z dnia 30sierpnia 2022r.w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030.