Grafika, tryby połączone ze sobą. Napis NGO.

W załączniku do artykułu przedstawiamy protokół z konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Grafika składająca się z imitacji trybów, w których znajdują się różne symbole. Poniżej napis: konsultacje społeczne.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu “Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Grafika przedstawiająca tryby z symbolami i herbem gminy. U góry napis: NGO w Gminie Jonkowo

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji Programu współdziałania Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

Grafika z herbem i układanką wyrazów dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o rozstrzygnięciu I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2023 r.