Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Jonkowo

Podstawowe informacje o Urzędzie Gminy Jonkowo

Gmina Jonkowo leży w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Budynek Urzędu Gminy znajduje się w centrum wsi przy drodze powiatowej prowadzącej w kierunku Świątek i Dobrego Miasta.

Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Klonowej. Budynek urzędu posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne (z piętra) ulokowane w południowej części, w kierunku parkingu dla pracowników.

Wejście główne od strony ulicy odbywa się po schodach, obok wejścia znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie Gminy na I piętrze urzęduje Wójt, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy.

 

Na parterze znajdują się:

Biuro podawcze - po lewej stronie od wejścia głównego, tutaj złożysz wszystkie dokumenty, podania, skargi i wnioski. Tutaj też załatwisz sprawy związane z działalnością gospodarczą.

W pokoju nr 1 i 2 załatwisz sprawy związane z podatkami: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Uzyskasz informację o stanie zobowiązania podatkowego oraz zadłużenia podatkowego.

W pokoju nr 4 znajduje się Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Uzyskasz tu akt urodzenia, zgonu, małżeństwa, ustalisz termin ślubu cywilnego, złożysz wniosek i odbierzesz nowy dowód osobisty. Załatwisz sprawy związane z zameldowaniem lub wymeldowaniem. Uzyskasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Sala ślubów znajduje się na I piętrze.

Pokój nr 5 zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu dróg gminnych i energetyki. Uzyskasz tu numer porządkowy nieruchomości, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, drogi lokalnej, informację o komunikacji gminnej.

Pokój nr 6 uzyskasz zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania, podział nieruchomości, opłata adiacencka, sporządzanie miejscowych planów oraz studium. Dowiesz się na temat warunków zabudowy dla danej działki..

Pokój nr 8 zajmuje się sprawami z zakresu zarządzania kryzysowego, informatyki, obrony cywilnej.

Stanowisko ds. zamówień publicznych mieści się w pokoju nr 9. Zajmuje się sprawami związanymi z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Pokój nr 10 jest biurem Kierownika Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Programów Pomocowych.

Pokój nr 11 - dowiesz się tu na temat sprzedaży, zamiany, kupna nieruchomości gminnych. Uzyskasz informacje odnośnie użytkowania wieczystego, rozgraniczenia nieruchomości, opłaty planistycznej.

Pokój nr 12 zajmuje się ochroną środowiska, opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Tu zgłosisz wycinkę drzew, poinformujesz o zakończeniu robót budowlanych związanych z wybudowaniem oczyszczalni ścieków.

 

Na I piętrze mieszczą się pokoje:

- płace (Szkoły, Urząd) pokój nr 17,

- księgowość budżetowa: wydatki i dochody, podatek VAT pokój nr 18,

- inwestycje pokój nr 19,

- kadry pokój nr 22,

- obsługa Rady Gminy/ Przewodniczący Rady Gminy pokój nr 23 - w tym miejscu uzyskasz również informacje na temat najmu i dzierżawy.

- księgowość oświatowa pokój nr 24,

- oświata pokój nr 25.

 

Zasady funkcjonowania referatów:

Zasady funkcjonowania, struktura, zadania wspólne oraz szczegółowe zakresy działania poszczególnych jednostek (referatów) są określone w Regulaminie Organizacyjnym nadanym w formie zarządzenia przez Wójta Gminy Jonkowo.

Szczegółowe informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, formularze elektroniczne oraz informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Referaty i stanowiska.

Urząd Gminy w Jonkowie jest beneficjentem programu: Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta, który umożliwia korzystanie z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Dzięki tej usłudze można załatwić wiele spraw urzędowych za pomocą Internetu.

 

Sprawdź także:

 

Informacje o Urzędzie Gminy Jonkowo w tekście łatwym do czytania (ETR)