KOMISJE STAŁE RADY GMINY JONKOWO

 

Komisja Budżetowa

 1. Terlikowska- Kuchta Aneta - Przewodnicząca Komisji,
 2. Karpeza Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Aszkiełowicz Marek,
 4. Przewłocki Arkadiusz,
 5. Tyburska Janina,
 6. Zadworna Julita,
 7. Wrona Joanna.

Komisja Budżetowa zajmuje się opiniowaniem projektów uchwał budżetowych i okołobudżetowych (podatkowych i taryf ZGK), analizuje wykonanie budżetu za poszczególne kwartały danego roku, analizuje aktualną sytuację finansową Gminy i czuwa nad realizacją budżetu. Bada stan realizacji poszczególnych inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok oraz szczegółowo analizuje plan budżetu przyszłorocznego. 

 

Komisja Gospodarki i Strategii Rozwoju

Komisja Gospodarki i Strategii Rozwoju zajmuje się sprawami gospodarki terenowo-przestrzennej oraz rozwojem gospodarczym Gminy Jonkowo w szczególności poprzez opiniowanie projektów uchwał dotyczących sprzedaży lub nabycia mienia komunalnego i uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo Komisja prowadzi nadzór nad utrzymaniem obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz planuje modernizację i remonty dróg na terenie Gminy.

 1. Aszkiełowicz Marek - Przewodniczący Komisji,
 2. Zalewski Tomasz - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Karpeza Paweł,
 4. Przewłocki Arkadiusz,
 5. Zieliński Marek,
 6. Melnyk Rafał,
 7. Aleksandrowicz Jan.

 

Komisja Spraw Społecznych

Komisja Spraw Społecznych - w szerokim wachlarzu pojęć podlegających działaniu Komisji w szczególności zajmuje się analizowaniem różnego rodzaju programów realizowanych na terenie Gminy Jonkowo. Omawia projekty uchwał dotyczące działania placówek i jednostek oświatowych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Współpracuje z dyrektorami szkół i innych placówek odpowiedzialnych za przedmiotowe sprawy wynikające z zakresy działania Komisji (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

 1. Zadworna Julita - Przewodnicząca Komisji,
 2. Chudy Agnieszka - Wiceprzewodnicząca Komisji,
 3. Terlikowska-Kuchta Aneta,
 4. Zieliński Marek,
 5. Neugebauer Maciej,
 6. Krajewski Maciej,
 7. Melnyk Rafał.

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna zajmuje się  w szczególności oceną wykonania budżetu  Gminy  za poprzedni rok, przedstawieniem opinii w tej kwestii  Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz opracowuje wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Dodatkowo Komisja przeprowadza kontrole w jednostkach organizacyjnych, pozostających w strukturze Gminy (Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna), analizuje wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie, kontroluje realizację uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta oraz rozpatruje skargi złożone na Wójta Gminy Jonkowo.

 1. Maciej Neugebauer - Przewodniczący Komisji,
 2. Krajewski Maciej - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Chudy Agnieszka,
 4. Wrona Joanna,
 5. Tyburska Janina,
 6. Terlikowska- Kuchta Aneta,
 7. Zadworna Julita.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Głównym zadaniem Komisji jest rozpatrywanie skarg składanych na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; petycji oraz wniosków zgłaszanych przez obywateli. Do podstawowych czynności wykonywanych przez Komisję będzie należeć ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji, przygotowanie propozycji sposobu rozstrzygnięcia bądź stanowiska w sprawie oraz  przedstawienie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie.

 1. Karpeza Paweł - Przewodniczący Komisji,
 2. Zadworna Julita - Wiceprzewodnicząca Komisji,
 3. Aszkiełowicz Marek,
 4. Zalewski Tomasz,
 5. Aleksandrowicz Jan,
 6. Krajewski Maciej,
 7. Neugebauer Maciej.