Grafika przedstawiająca wiele zazębiających się trybów. W jednym z nich herb gminy.

Szanowni Mieszkańcy. Prezentujemy Państwu protokół z konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Grafika przedstawiająca piszącą dłoń na tle różnej wielkości strzałek skierowanych ku górze. Napis: konsultacje.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o zarządzeniu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu “Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Grafika: Herb gminy w otoczeniu różnych wyrazów dotyczących organizacji pozarządowych

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji Programu współdziałania Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.

Grafika, tryby połączone ze sobą. Napis NGO.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o rozstrzygnięciu I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie: