Grafika: Herb gminy w otoczeniu różnych wyrazów dotyczących organizacji pozarządowych

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji Programu współdziałania Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.

Grafika, tryby połączone ze sobą. Napis NGO.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o rozstrzygnięciu I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie:

Napis: otwarty konkurs ofert. Kartka z rysunkiem żarówki przypięta do tablicy korkowej.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.1057 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Jonkowo w roku 2021.

Grafika, tryby połączone ze sobą. Napis konsultacje społeczne.

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w sprawach projektu rocznego programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.