WYKAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE JONKOWO

Stowarzyszenie “WĘGAJTY”

Węgajty 18, 11-042 Jonkowo 

 

Strony internetowe i adresy e-mail:

 • www.teatrwegajty.art.pl 
 • www.wegajty.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Nr KRS: 0000020919

Zakres działań statutowych:

 1. WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
  KULTUROWEGO
 2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA
 3. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ IDEA RÓWNOŚCI WSZYSTKICH
  CZŁONKÓW SPOŁECZEŃSTWA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIOM.DO AKTYWNOŚCI
  STOWARZYSZENIA W TYM OBSZARZE NALEŻY:
  1. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
   OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI
  2. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
  3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU
  4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
  5. OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
  6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
  7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNOUPRAWNIENIA KOBIET I MĘŻCZYZN
  8. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO
  9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
 4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POPRZEZ:
  1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY
   DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
  2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIENIA I OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW
  3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
  4. CELE ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ I WSPÓŁPRACĄ MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

RĘKĄ DZIEŁO Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne

Godki 21, 11-042 Jonkowo

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nr KRS: 0000178604

Zakres działań statutowych:

 1. PROMOWANIE I WZMACNIANIE REGIONALNEJ TWÓRCZOŚCI
 2. OCHRONA ŚRODOWISKA - EKOLOGIA
 3. EDUKACJA I SZKOLENIA
 4. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 5. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I PATOLOGII POWODOWANEJ UBÓSTWEM
 6. SAMOOBRONA SPOŁECZNA

Stowarzyszenie “SZAŁSTRY”

Szałstry 7, 11-042 Jonkowo

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nr KRS: 0000294787

Zakres działań statutowych:

 1. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO, EDUKACYJNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO WSI SZAŁSTRY ORAZ WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ “SZUWAREK” POPRZEZ REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE:
  1. PROPAGOWANIA IDEI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO,
  2. INSPIROWANIA RÓŻNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI MIESZKAŃCÓW W DZIEDZINIE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚWIATY I WYCHOWANIA,
 2. OCHRONA ZABYTKÓW, PAMIĄTEK HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH,
 3. POPIERANIE BADAŃ HISTORYCZNYCH I NAUKOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZESZŁOŚCIĄ WSI SZAŁSTRY I REGIONU

Stowarzyszenie “ZIELONA GMINA”

Pupki 43, 11-042 Jonkowo

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nr KRS: 0000105615

Zakres działań statutowych:

 1. OCHRONA NATURALNEGO ŚRODOWISKA I WALORÓW PRZYRODNICZOKRAJOBRAZOWYCH GMINY JONKOWO I JEJ OKOLIC
 2. PROPAGOWANIE IDEI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA I EKOLOGII
 3. PROMOWANIE I WDRAŻANIE TECHNOLOGII PROEKOLOGICZNYCH
 4. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM GMINY JONKOWO I JEJ OKOLIC
 5. WYCHOWANIE, EDUKACJA I TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM
 6. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT DOMOWYCH I DZIKICH
 7. PROMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH W LOKALNYCH ŚRODOWISKACH
 8. PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PROMOWANIE EDUKACJI DOROSŁYCH
 9. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU NA TERENIE GMINY I AKTYWIZACJA ZAWODOWA
 10. DZIAŁANIA NA RZECZ KOBIET MIESZKAJĄCYCH NA WSI
 11. PLANOWANIE I BUDOWANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,
  PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH.
 12. DZIAŁANIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 13. PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNYCH, LOKALNYCH
 14. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO

Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego

Nowe Kawkowo 11A, 11-042 Jonkowo

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nr KRS: 0000505936

Zakres działań statutowych:

 1. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, WSPIERANIE KULTURY LUDOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
 2. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z DZIEDZINY ETNOGRAFII I ANTROPOLOGII KULTURY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MYŚLI I DOROBKU JAKCA OLĘDZKIEGO
 3. INICJOWANIE I WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ PROJEKTÓW LOKALNYCH SŁUŻĄCYCH POWSTAWANIU I ROZWOJOWI KULTURY, SZTUKI I NAUKI, TRADYCYJNYCH RZEMIOSŁ, TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
 4. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O ZIOŁACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM LAWENDY
 5. INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROMOCJA LUDOWEJ TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ, ZIOŁOLECZNICTWA I DAWYCH TECHNIK RZEMIEŚLNICZYCH, PRODUKTÓW LOKALNYCH I REGIONALNYCH
 6. POMOC LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W ROZPOWSZECHNIANIU WYTWORÓW ARTYSTYCZNYCH, ETNOGRAFICZNYCH I RZEMIEŚLICZYCH
 7. INICJOWANIE I WSPIERANIE PROJEKTÓW SKUPIONYCH NA OCHRONIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I OCHRONIE PRZYRODY, BĘDĄCEJ ISTOTNYM ELEMENTEM KONTEKSTU KULTUROWEGO WSPÓLNOTY LOKALNEJ
 8. INICJOWANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY INTERDYSCYPLINARNEJ MIĘDZY ŚRODOWISKAMI NAUKOWYMI, ARTYSTYCZNYMI I EKOLOGICZNYMI
 9. WSPIERANIE ROZWOJU WSPÓLNOT LOKALNYCH I INICJATYW LOKALNYCH
 10. PROMOCJA ROLNICTWA PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ROLCTWA ORGANICZNEGO, BIODYNAMICZNEGO, PROMOCJA TECHNOLOGII POZYSKIWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I ALTERNATYWNYCH
 11. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
 12. GŁĘBOKA EKOLOGIA, OCHRONA PRAW ZWIERZĄT, ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
 13. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW

Fundacja pomocy dzieciom "OCZYMA DZIECKA"

Woryty 79G, 11-036 Gietrzwałd

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nr KRS: 0000337703

Zakres działań statutowych:

 1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ OPIEKI I POMOCY SPOŁECZNEJ DZIECIOM Z UBOGICH RODZIN, DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYNIKU ROZPADU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO RODZICÓW ORAZ RODZICOM WALCZĄCYM O PRAWO DO SWOBODNEGO KONTAKTU Z DZIEĆMI

Klub sportowy 2010 Wrzesina

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres działań statutowych:

 1. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY.
 2. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
 3. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH.
 4. ORGANIZOWANIE I UPOWSZECHNIANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I KULTURALNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY.
 5. TWORZENIE WARUNKÓW DO SZKOLENIA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH UTALENTOWANYCH SPORTOWO.
 6. ROZBUDOWA I KONSERWACJA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ.
 7. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ.
 8. SPRAWOWANIE WSZECHSTRONNEJ OPIEKI SZKOLENIOWEJ I WYCHOWAWCZEJ.
 9. UTRZYMANIE I ROZWÓJ DZIAŁAJĄCYCH SEKCJI SPORTOWYCH.

Warmińska Szkółka “Młody Pilkarz Jonkowo”

Wegajty 1A, 11-042 Jonkowo

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres działań statutowych:

 1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI POPRZEZ:
  1. ORGANIZOWANIE I ROZWIJANIE PROCESU SZKOLENIA GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ ORAZ INNYCH DYSCYPLIN SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ
  2. PROPAGOWANIE I POPULARYZACJA PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  3. DĄŻENIE DO OBJĘCIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ NAJWIĘKSZEJ GRUPY OSÓB
  4. STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU SPORTOWEGO, DOSKONALENIE UZDOLNIEŃ I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 2. INTEGRACJA ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO POPRZEZ ORGANIZOWANIE WSPÓLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH,
 3. POMOC W WYMIANIE INFORMACJI, WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY ORGANIZACJAMI O TAKIM SAMYM LUB PODOBNYM PROFILU DZIAŁANIA,
 4. SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

Gminno-Ludowy Klub Sportowy w Jonkowie

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres działań statutowych:

 1. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY
 2. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
 3. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH
 4. ORGANIZOWANIE I UPOWSZECHNIANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I KULTURALNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY
 5. TWORZENIE WARUNKÓW DO SZKOLENIA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH UTALENTOWANYCH SPORTOWO
 6. ROZBUDOWA I KONSERWACJA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
 7. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ
 8. SPRAWOWANIE WSZECHSTRONNEJ OPIEKI SZKOLENIOWEJ I WYCHOWAWCZEJ
 9. UTRZYMANIE I ROZWÓJ DZIAŁAJĄCYCH SEKCJI SPORTOWYCH

UKS Akademia Sztuk Walki Jonkowo

11-041 Olsztyn, ul. Poranna 8a/6a

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres działań statutowych:

 1. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY
 2. ORGANIZOWANIE I UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, W TYM WYJAZDOWYCH
 3. DOSKONALENIE CZŁONKÓW KLUBU I KADRY TRENERSKO-INSTRUKTORSKIEJ
 4. PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD CZŁONKÓW KLUBU WYSOKICH WARTOŚCI MORALNYCH
 5. ORGANIZOWANIE POKAZÓW, SZKOLEŃ, KURSÓW ORAZ INNCYH IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWYM I REKREACYJNYM W KRAJU I ZAGRANICĄ ORAZ UCZESTNICZENIE W NICH
 6. ORGANIZOWANIE SPORTOWYCH OBOZÓW, KOLONII I ZIMOWISK, WYCIECZEK ORAZ INNYCH FORM SPORTOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH
 7. TWORZENIE RÓŻNORODNYCH SEKCJI SPORTOWYCH
 8. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH UCHWAŁAMI WŁADZ KLUBU
 9. WYDAWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, BIULETYNÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW PROPAGANDOWYCH I INFORMACYJNYCH
 10. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Jonkovia


Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo

11-042 Jonkowo, ul.Słoneczna 2

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres działań statutowych:

 1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POPULARYZATORSKIEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE STRZELECTWA
 2. STWORZENIE CZŁONKOM STOWARZYSZENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA STRZELECTWA POPRZEZ ZAPEWNIENIE IM:
  1. BEZPIECZNYCH WARUNKÓW UPRAWIANIA STRZELECTWA
  2. OPIEKI TRENERSKIEJ I PRAWNEJ
  3. WŁAŚCIWYCH URZĄDZEŃ, SPRZĘTU I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
 3. PROWADZENIE ZAJĘĆ STRZELECKICH O CHARAKTERZE SPORTOWYM I REKREACYJNYM DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I INNYCH OSÓB
 4. ORGANIZOWANIE ZAWODÓW I IMPREZ STRZELECKICH
 5. SZKOLENIE I DOSZKALANIE W ZAKRESIE STRZELECTWA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 6. SZKOLENIE I DOSZKALANIE W ZAKRESIE STRZELECTWA INNYCH OSÓB POSIADAJĄCYCH LUB ZAINTERESOWANYCH POSIADANIEM BRONI PALNEJ ALBO UŻYWAJĄCYCH JEJ W PRACY ZAWODOWEJ
 7. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ZWIĄZKAMI, KLUBAMI I STOWARZYSZENIAMI O TYM SAMYM LUB PODOBNYM PROFILU DZIAŁANIA
 8. PODEJMOWANIE WSZELKICH INNYCH DOZWOLONYCH PRAWNIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

Hufiec Warmiński ZHP im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

 • 10-015 Olsztyn, ul. Ryszarda Knosały

 

Adres e-mail:

 

Zakres działań statutowych:

 1. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH, MUZYCZNYCH, SPORTOWYCH

 2. ORGANIZOWANIE WYCIECZEK, BIWAKÓW, RAJDÓW

 3. DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA

 4. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

 5. DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA


Ochotnicza straż pożarna: Jonkowo, Wrzesina, Mątki, Węgajty, Szałstry

Jonkowo, Mątki, Wrzesina, Węgajty, Szałstry

Zakres działań statutowych:

 1. ZAPOBIEGANIE POŻAROM
 2. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH W CZASIE POŻARU, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ
 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBY OCHRONY PRZED NIMI
 4. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ
 5. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH, USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ORAZ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
 6. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ ZDROWIA
 7. ROZWIJANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, HISTORII, TRADYCJI, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ