Grafika, tryby połączone ze sobą. Napis NGO.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I (pierwszy) Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.1327), działające na terenie Gminy Jonkowo w roku 2023.

Grafika przedstawiająca zazębiające się tryby z różnymi symbolami. Na dole napis: konsultacje społeczne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, w terminie od dnia 17 października 2022 roku do dnia 7 listopada 2022 roku - zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Grafika z logo inkubatorów NGO i napis: inkubatory NGO Warmii i Mazur.

W imieniu Stowarzyszenia ESWIP serdecznie zapraszam organizacje pozarządowe z terenu Olsztyna i powiatu olsztyńskiego do udziału w projekcie „Inkubator NGO Warmii i Mazur”.

Grafika z herbem i układanką wyrazów dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu “Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.