Grafika przedstawiająca tryby z symbolami i herbem gminy. U góry napis: NGO w Gminie Jonkowo

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji Programu współdziałania Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.

Grafika, tryby połączone ze sobą. Napis NGO.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o rozstrzygnięciu I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 r.

Zdjęcie notebooka z otwartą przeglądarką internetową.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzająca istotne zmiany do regulacji dotyczącej Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wiąże się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Grafika z herbem i układanką wyrazów dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.1057 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Jonkowo w roku 2022.