Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I (pierwszy) Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.1327), działające na terenie Gminy Jonkowo w roku 2023.

 

Priorytetowe obszary współpracy w 2023 roku: 

  • Priorytet 1: Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Priorytet 2: Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu wśród mieszkańców Gminy.
  • Priorytet 3:  Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochronydziedzictwa przyrodniczego.
  • priorytet 4: Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań publicznych Gminy Jonkowo w 2023 roku zawiera Ogłoszenie o I Otwartym Konkursie Ofert, stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 2/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku.

 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta nr 2/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku. (dokument w wersji PDF, rozmiar: kB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2023 r. - ogłoszenie o pierwszym Otwartym Konkursie Ofert. (dokument w wersji PDF, rozmiar: kB)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego. (dokument w wersji PDF, rozmiar: kB)

Wzór umowy o realizację zadania publicznego. (dokument w wersji PDF, rozmiar: kB)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania  publicznego. (dokument w wersji PDF, rozmiar: kB)