Wójt Gminy Jonkowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: dyrektor

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 4 lata.

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kulruty w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  7. co najmniej 5 letni staż pracy w co najmniej jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U z 2020r. poz. 194 ze zm.)
  8. autorska pisemna koncepcja realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie na najbliższe 4 lata w powiązaniu z lokalnymi uwarunkowaniami i specyfikacją Gminy Jonkowo oraz działalnością pozostałych instytucji.
  9. nieposzlakowana opinia.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs  na  stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie” w terminie do dnia 20.09.2023 r. do godz. 14:00 osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki i linki:

Zarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 5 września  2023 r. wraz z pełną informacją o konkursie. (format pliku: PDF, rozmiar: 157 kB)