Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektora / starszego inspektora do spraw funduszy zewnętrznych. 

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: inspektor do spraw funduszy zewnętrznych / starszy inspektor do spraw funduszy zewnętrznych

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. wykształcenie:
  • inspektor - wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy,
  • starszy inspektor - wyższe i co najmniej 5 lat stażu pracy,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. prawo jazdy kategorii B.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. funduszy zewnętrznych/Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych Nr oferty: OG.2110.4.2023” w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 14:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki i linki:

Zarządzenie nr 112/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 17 sierpnia  2023 r. wraz z pełną informacją o naborze. (format pliku: PDF, rozmiar: 141 kB)

Strona Biuletynu Informacji Publicznej z wymaganymi załącznikami dla kandydata.