Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo, na stanowisko inspektora do spraw wymiaru / referenta do spraw wymiaru.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: inspektor do spraw wymiaru / referent do spraw wymiaru.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. wykształcenie wyższe o kierunku / specjalności: administracja, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne.
  3. staż pracy na podobnym stanowisku: minimum 3 lata stażu pracy w przypadku inspektora lub co najmniej 2 lata stażu pracy w przypadku referenta,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. wymiaru / Referent ds. wymiaru Nr oferty: OG.2110.9.2022” w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz. 13:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 28 marca 2022 r. wraz z pełną informacją o naborze. (format pliku: PDF, rozmiar: 167 kB)