Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo, na stanowisko kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo lub innym technicznym, ochrona środowiska, administracja,
  3. staż pracy: minimum 4 lata pracy lub wykonywanie co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku objętym procedurą naboru,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  8. prawo jazdy kategorii B.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska Nr oferty: OG.2110.8.2022” w terminie do dnia 31 marca 2022r. do godz. 14:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 15 marca 2022 r. wraz z pełną informacją o naborze. (format pliku: PDF, rozmiar: 153 kB)