Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko: sekretarz gminy.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: sekretarz gminy.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko kierownicze, decyzyjne, wymagające odporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu

Przewidywany termin zatrudnienia: od 01.09.2024 r.

 

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie: wyższe,
  3. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładach budżetowych utworzonych przez te związki oraz biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa wyżej lub co najmniej czteroletni staż pracy w wymienionych wyżej jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  9. prawo jazdy kategorii B,
  10. brak przynależności do partii politycznych.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarz Gminy Nr oferty: OG.2110.3.2024” w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. do godz. 13:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki i linki:

Zarządzenie nr 101/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 10 czerwca 2024 r. wraz z pełną informacją o naborze. (format pliku: PDF, rozmiar: 224 kB)

Strona Biuletynu Informacji Publicznej z wymaganymi załącznikami dla kandydata.