Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko głównego administratora (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania).

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania)

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2024 r.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie wyższe- kierunek informatyka, teleinformatyka lub pokrewne i co najmniej 4 lata stażu pracy na podobnym stanowisku,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. prawo jazdy kategorii B,
 8. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery,
 9. doświadczenie i umiejętności administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
 10. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania) Nr oferty: OG.2110.2.2024w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki i linki:

Zarządzenie nr 100/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 6 czerwca 2024 r. wraz z pełną informacją o naborze. (format pliku: PDF, rozmiar: 224 kB)

Strona Biuletynu Informacji Publicznej z wymaganymi załącznikami dla kandydata.