Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referent do spraw ochrony środowiska / inspektor do spraw ochrony środowiska.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: referent ds. ochrony środowiska / inspektor ds. ochrony środowiska.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie:
  • referent - minimum średnie i co najmniej 2 lat stażu prac lub wyższe,
  • inspektor - wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. prawa jazdy kategorii B.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. ochrony środowiska /Inspektor ds. ochrony środowiska Nr oferty: OG.2110.9.2023” w terminie do dnia 27 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki i linki:

Zarządzenie nr 159/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 13 listopada  2023 r. wraz z pełną informacją o naborze. (format pliku: PDF, rozmiar: 141 kB)

Strona Biuletynu Informacji Publicznej z wymaganymi załącznikami dla kandydata.