Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta / inspektora do spraw płac.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: referent do spraw płac / inspektor do spraw płac.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
  2. wykształcenie:
    • referent–minimum średnie i co najmniej 2 lat stażu prac, w tym co najmniej 2 lata stażu pracy w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników lub wyższe;
    • inspektor - wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata stażu pracy  w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  4. nieposzlakowana opinia
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. płac/Inspektor ds. płac Nr oferty: OG.2110.8.2023” w terminie do dnia 27 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki i linki:

Zarządzenie nr 158/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 13 listopada  2023 r. wraz z pełną informacją o naborze. (format pliku: PDF, rozmiar: 141 kB)

Strona Biuletynu Informacji Publicznej z wymaganymi załącznikami dla kandydata.