Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie ogłasza nabór na stanowisko konserwator w Szkole Podstawowej w Jonkowie, ul. ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: konserwator

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jonkowie, ul. ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo.

Zatrudnienie: od 16.08.2022 r.

 

Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego
  2. wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw elektryki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych),
  3. brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
  6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.

 

Terminy:

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie w nieprzekraczającym terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko: konserwator. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

Dokument ogłoszenia o naborze na stanowisko konserwatora (plik PDF, rozmiar: 70 kB)

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (plik PDF, rozmiar: 46 kB)

Klauzula RODO (plik PDF, rozmiar: 59 kB)