Mieszkańcy gminy Jonkowo, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnieni są do świadczenia w kwocie 40 zł dziennie na osobę.

 

Informacje o świadczeniu:

Świadczenie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku za okres faktycznego, zrealizowanego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

 

Skąd pobrać wniosek?

Wniosek do pobrania jest w biurze podawczym Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2  lub na stronie  https://www.gov.pl/web/mswia/srodki-finansowe-dla-osob-pomagajacym-obywatelom-ukrainy

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie tego świadczenia można składać w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583),

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 605), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. poz. 608), Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2022r. o sprostowaniu błędu (Dz.. U., poz. 617).