Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Szczegółowe informacje o programie oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakładce: Procedury realizacji programu oraz załączniki.

Adresaci programu i obszary wsparcia realizowane w 2021  r.:

 1. obszar A – przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki
 2. obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy

UWAGA: zgodnie z Rozdziałem II ust. 18 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” pod pojęciem „urzędy”: „należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego i gminnego”;

 1. obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 2. obszar D  - likwidacja barier transportowych:
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 3. obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 4. obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Zainteresowane podmioty kwalifikujące się do ubiegania się o dofinansowanie w programie w obszarach: B, C, D, F mogą składać wnioski do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pok. 121) w terminie do dnia: 1 lutego 2021 r.

Wzory wniosków oraz zasady programu pozostają bez zmian, tj. są aktualne z 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż podmioty kwalifikujące się do ubiegania się  o dofinansowanie w programie w obszarze A oraz obszarze E mogą składać wnioski do siedziby PFRON Oddział Warmińsko–Mazurski w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn) w sposób ciągły.