Baner z logo Funduszy Europejskich z lewej strony, flagą Polski i logo Warmii i Mazur w środku oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV: Efektywność Energetyczna

Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie: 4.4.1.- „Ekomobilny MOF-ZIT Olsztyna” RPO

Wartość Projektu: 1 392 095,72 zł

Wkład EFRR: 716 567,06 zł

Data podpisania umowy: 21 maja 2021 r.

Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Cel tematyczny 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet inwestycyjny 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu oraz cel szczegółowy określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WWM na lata 2014-2020: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna”.

W ramach niniejszego projektu zrealizowane zostaną 2 różne, uzupełniające się cele rozwiązujące wszystkie problemy interesariuszy projektu.

Cel projektu 1: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Jonkowo w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna po roku 2022 poprzez przebudowę drogi wewnętrznej gminnej, ul. Biała i Koralowa w Jonkowie, obejmująca budowę drogi rowerowej wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni drogi.

Cel projektu 2: Ograniczenie emisji CO2 poprzez przebudowę drogi wewnętrznej gminnej, ul. Biała i Koralowa w Jonkowie, obejmująca budowę drogi rowerowej wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni drogi oraz wymianą latarni ulicznych na energooszczędne.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej gminnej, ul. Białej i Koralowej w Jonkowie, budowę ciągu  pieszo – rowerowego wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni ulic, wyminą  oświetlenia na energooszczędne.