Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady sześćdziesiątej szóstej (LXVI) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 29 czerwca 2023 roku  o godz. 12:00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 r. (opinia, dyskusja, głosowanie).
 6. Podjęcie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie (opinia, dyskusja, głosowanie).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jonkowie (opinia, dyskusja, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie)..
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - nr ewidencyjny 140/16, pow. 213 m², obręb Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - nr ewidencyjny 197/1 obręb Wołowno, pow. 5200m² (opinia, dyskusja, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały LIII/432/2022 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030 (opinia, dyskusja, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo - działka nr 142 obręb Szałstry, pow. 1310 m² (opinia, dyskusja, głosowanie).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – działka o nr. ewidencyjnym 90/2 oraz część działki 86 obręb Stękiny (opinia, dyskusja, głosowanie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2022 rok (opinia, dyskusja, głosowanie).
 16. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Jonkowo za rok 2022. (debata)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jonkowo za 2022 rok (opinia, dyskusja, głosowanie).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2022 rok (dyskusja, głosowanie):
  1. debata o wykonaniu budżetu,
  2. przedstawienie opinii komisji Rewizyjnej,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2022 rok,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  6. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo za 2022 rok.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.