Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie na dzień 29.06.2023 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 11:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jonkowie.
  5. Zapoznanie z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022 dla Gminy Jonkowo.
  6. Zapoznanie z pismem z Koła Gospodyń Wiejskich w Łomach.
  7. Przyjęcie protokołu.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.