Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady pięćdziesiątej ósmej (LVIII) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 29.12.2022 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (dyskusja, opinia, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (dyskusja, opinia, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2023-2031 (dyskusja, opinia, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jonkowo na 2023 rok (dyskusja, opinia, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku  (dyskusja, opinia, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Preliminarza wydatków na realizację zadań i wielkość środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2023 stanowiący załącznik nr 2 do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”  (dyskusja, opinia, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Gutkowo (działka nr 200/6) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (Wołowno, działka nr 175/1) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (Szałstry, działka nr 45/3) - (dyskusja, opinia, głosowanie).
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.