Przewodnicząca Komisji Spraw społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie na dzień 29.12.2022 r. (czwartek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie  11:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Preliminarza wydatków na realizację zadań i wielkość środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2023 stanowiący załącznik nr 2 do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”.
  5. Przyjęcie protokołu nr 5/2022 z dnia 29.11.2022 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.