Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 29.12.2022 r. (czwartek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zapoznanie z Uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
  • opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jonkowo projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2023-2031,
  • opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jonkowo na 2023 rok.
  • opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jonkowo projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2023-2031.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jonkowo na 2023 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.
 8. Zaopiniowanie pisma dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta -Olsztyn.
 9. Przyjęcie protokołu nr 13/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.
 10. Przyjęcie protokołu nr 14/2022 z dnia 09 grudnia 2022 r.
 11. Zamknięcie posiedzenia.