Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 29.11.2022 r. (wtorek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie  11:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
  6. Zapoznanie się z postanowieniem WSA w sprawie skargi na zarządzenie nr 106/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. oraz postanowieniem SKO na ponaglenie w sprawie niezałatwienia przez Wójta Gminy Jonkowo sprawy w terminie. .
  7. Przyjęcie protokołu nr 4/2022 z dnia 5.10.2022 r.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.