Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady LVI (pięćdziesiątej szóstej) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 29.11.2022 r. (wtorek) o godzinie 12:45 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (dyskusja, opinia, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (dyskusja, opinia, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (dyskusja, opinia, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jonkowo w ramach pomocy de minimis (dyskusja, opinia, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (dyskusja, opinia, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Jonkowo (dyskusja, opinia, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych „na żądanie” przy drodze powiatowej nr 1368N (dyskusja, opinia, głosowanie).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ (dyskusja, opinia, głosowanie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz. dz. 140/11 , obręb Jonkowo) (dyskusja, opinia, głosowanie).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej otwarcia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt na terenie Gminy Jonkowo (dyskusja, opinia, głosowanie).
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.