Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 14.12.2021 r. (wtorek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 7:30.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Podjęcie dyskusji w sprawie wodociągu Pupki-Łomy.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Szałstry, Gmina Jonkowo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Godki, Gmina Jonkowo.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 10. Zaopiniowanie podania w sprawie chęci zakupu części działki 135/6 o powierzchni 1,0100 ha położonej w obrębie Mątki.
 11. Zaopiniowanie podania w sprawie chęci zakupu części działki o nr. ewidencynym 51, obręb Nowe Kawkowo.
 12. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży części działki nr 141/56 o pow. 300mpołożonej w miejscowości Jonkowo.
 13. Zaopiniowanie podania dotyczącego prośby o przekazanie do gminnych zasobów działki o nr. ewidencyjnym 92/64 o powierzchni 0,2106 ha, obręb Warkały.
 14. Zaopiniowanie podania w sprawie chęci zakupu części działki nr 59/11 o pow. ok 520m2 położonej w miejscowości Jonkowo, stanowiącej własność Gminy Jonkowo.
 15. Zaopiniowanie podania dotyczącego prośby współwłaścicieli o przekazanie do gminnych zasobów działki o nr ewidencyjnym 107/5 o powierzchni 0,0538 ha obręb Warkały.
 16. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 7/4 o powierzchni 1864m2, obręb Łomy.
 17. Zaopiniowanie podania dotyczącego prośby o wydzielenie i przejęcie do zasobów gminnych części działki o nr. ewidencyjnym 92/76, obręb Warkały.
 18. Zaopiniowanie pisma dotyczącego zalewania posesji przy ul. Gościnnej.
 19. Zaopiniowanie pisma o zmianę kursów w przypadku autobusów gminnych .
 20. Zaopiniowanie pisma o realizację zadań ustawowych oraz przekazanie w trybie dostępu do informacji publicznej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu  lub rekreacji.
 21. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju z dnia 28.10.2021 r.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie posiedzenia.