Zdjęcie notatnika z opartym na nim ołówkiem.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1e i ust. 1f Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r,  poz. 583 ze zm.) wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

Grafika z dłonią trzymającą kartkę. Na kartce napis: komunikat kierownika gops

Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, że nasz samorząd w bieżącym roku otrzymał dotację na dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z rozwojem rodzinnych domów pomocy oraz na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 10 stycznia 2022 roku.