Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, iż zadanie pod nazwą "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" zostało dofinansowane kwotą 165 000 zł ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość inwestycji wynosi 275 000 zł.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc jest udzielana:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
  • w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym znajdującym się
    w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Pomoc udzielana jest w jednej z trzech form:

  • posiłek
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

 

Baner informacyjny o przyznanej dotacji. Treść banera dostępna powyżej.