Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referenta / inspektora do spraw działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego. 

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: Referent do spraw działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego / inspektor do spraw działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. wykształcenie:
  • referent - minimum średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy lub wyższe,
  • inspektor - wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. prawo jazdy kategorii B.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego/Inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszu sołeckiego. Nr oferty: OG.2110.2.2023” w terminie do dnia 28 czerwca 2023 r. do godz. 14:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 15 czerwca 2023 r. wraz z pełną informacją o naborze. (format pliku: PDF, rozmiar: 133 kB)