Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) informuje, że wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek dla innych gospodarstw domowych należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo.

 

Wnioski wraz z klauzulą informacyjną (RODO) można pobrać na stronie www.jonkowo.naszops.pl

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 15 września  2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek, jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Warunkiem otrzymania jednorazowego dodatku jest zgłoszenie lub wpisanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków głównego źródła ogrzewania, najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2022 roku albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy. 

 

Z poważaniem
Marta Cichowicz
Kierownik
GOPS Jonkowo