Dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Kawkowie poszukuje kandydatów na stanowisko pracy: konserwator / woźny w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie w niepełnym wymiarze czasu pracy, 0,75 etatu (30 godzin tygodniowo), zatrudnienie od 05.07.2022 r.

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum podstawowe bądź zawodowe o profilu technicznym,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • rzetelność, dokładność, sumienność, dyspozycyjność, systematyczność,
 • niekaralność.
 • mile widziane uprawnienia elektryczne w zakresie obsługi i konserwacji.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wykonywanie bieżących prac konserwatorskich oraz remontowychw szkole i na jej terenie,
 • dbałość o porządek wokół szkoły oraz w budynku,
 • usuwanie zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz zabezpieczenie majątku szkoły,
 • inne - prace gospodarcze wg potrzeb szkoły w ramach obowiązującego czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie),
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

 

Miejsce i termin składania ofert:

 • wymagane dokumenty należy składać  w terminie do 31.05.2022 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie w godz.: 8:00 do 13:00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko konserwator/woźny”. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna RODO (oświadczenie) (plik w formacie PDF, rozmiar: 47 kB)