Szanowni Mieszkańcy. Przypominamy o obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej już sieci kanalizacyjnej. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej.

Mieszkańcy posiadający możliwości techniczne powinni niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków dla przyłączy kanalizacji sanitarnych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie.

Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami płynnymi i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie.

W związku z tym, iż nadal w wielu miejscowościach naszej Gminy istnieje duża grupa nieruchomości, które nie podłączyły się jeszcze do sieci kanalizacyjnej, pomimo że posiadają możliwości techniczne przyłączenia się, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu  w dniu 8. kwietnia br. złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli w tych nieruchomościach, aby  porównać u nich ilość zużytej wody z ilością wywiezionych nieczystości płynnych.