Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1259 z poźn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LIII/432/2022 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030 oraz Uchwałą Nr LXVI/522/2023 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/432/2022 z dnia 30sierpnia 2022r.w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030.

 

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 8 listopada 2023 roku do 13 grudnia 2023 roku w następujących formach:

  1. zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej www.jonkowo.pl,
  2. zbierania uwag z wykorzystaniem formularza, który należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej do siedziby Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo,
  3. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042Jonkowo, podczas którego omówiony zostanie projekt Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających organizację spotkania w ustalonym terminie, dopuszcza się zmianę terminu spotkania, jak również przeprowadzenie spotkania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednocześnie transmisję wizji i dźwięku. O zmianie terminu lub formie spotkania decyduje Wójt Gminy Jonkowo w formie ogłoszenia.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030 wraz z formularzem konsultacyjnym zostanie umieszczony na stronie internetowej www.jonkowo.pl jak również na żądanie osób zainteresowanych zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042Jonkowo.

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.