Baner z logo Funduszy Europejskich z lewej strony, flagą Polski i logo Warmii i Mazur w środku oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00

Działanie: 9.3: Infrastruktura edukacyjna RPWM.09.03.00

Poddziałanie: 9.3.4:Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej RPWM.09.03.04

Wartość Projektu: 263 526,21zł

Wkład EFRR: 192 383,44 zł

Data podpisania umowy: 28 października 2022 r.

 

Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet inwestycyjny –Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności do nowoczesnych technologii wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych w trzech szkołach podstawowych w Gminie Jonkowo poprzez zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Projekt zrealizowany zostanie w 3 szkołach zlokalizowanych w Gminie Jonkowo:

Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie,

Szkole Podstawowej w Jonkowie,

Szkole Podstawowej we Wrzesinie.

W ramach niniejszego projektu zrealizowane zostaną 2 różne cele.

Cel projektu 1: Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Jonkowie, Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie oraz Szkole Podstawowej we Wrzesinie poprzez zakup wyposażenia w latach 2022-2023.

Cel projektu 2: Wzrost jakości zajęć lekcyjnych i dodatkowych w Gminie Jonkowo dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jonkowie, Nowym Kawkowie oraz we Wrzesinie po roku 2023.