Baner z logo Funduszy Europejskich z lewej strony, logo Warmii i Mazur w środku oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV: Efektywność Energetyczna

Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie: 4.4.1.- „Ekomobilny MOF-ZIT Olsztyna” RPO

Wartość Projektu: 19 698 544,71 zł

Wkład EFRR: 16 660 000,00 zł

Data podpisania umowy: 29.09.2017

 

Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Cel tematyczny 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet inwestycyjny 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu oraz cel szczegółowy określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WWM na lata 2014-2020: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna”.

W ramach niniejszego projektu zrealizowane zostaną 3 różne, uzupełniające się cele rozwiązujące wszystkie problemy interesariuszy projektu.

Cel projektu 1: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Jonkowo w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna po roku 2019 poprzez przebudowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1368N w miejscowości Godki przez Porbady do miejscowości Wrzesina do skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 wraz z budową ścieżek rowerowych na odcinku Giedajty – Jonkowo oraz ul. Gościnnej w Gutkowie – gmina Jonkowo.

Cel projektu 2: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Jonkowo w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna po roku 2019 poprzez przebudowę drogi powiatowej 1368N od miejscowości Godki do miejscowości Jonkowo, dalej drogą powiatową 1203N do skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 wraz z budową ścieżek rowerowych.

Cel projektu 3: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Jonkowo w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna po roku 2019 poprzez zakup 2 sztuk jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt obejmuje budowę/przebudowę dróg gminnych i powiatowych, budowę ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, oświetlenia, odwodnienia, zagospodarowania zieleni, przebudowy kolizji, budowy parkingów BIKE&RIDE, zakup taboru (2 autobusy).

Herb Gminy Jonkowo: z lewej strony postać św. Jana Chrzciciela na niebieskim tle, z prawej drzewo bukowe na żółtym tle      Logo Powiatu Olsztyńskiego: u góry imitacja żaglówki, w środku nazwa powiatu, na dole imitacja fali jeziora w kształcie granic powiatu