Baner z logo Funduszy Europejskich z lewej strony, logo Warmii i Mazur w środku oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

 Baner zawierający flagę państwową oraz godło.

Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Oś priorytetowa VII: Infrastruktura transportowa

Działanie: 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych

Poddziałanie: 7.2.1.-„ Mobilny MOF-ZIT Olsztyna” RPO

Wartość Projektu: 37 903 900,13 zł

Wkład EFRR: 26 249 999,99 zł

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 3 500 000,00 zł

Data podpisania umowy: 21.10.2016 r.

 

Cele projektu: 

Głównym celem projektu jest promowanie zrównoważonego transportu oraz poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej Olsztyna i jogo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez rozbudowę połączeń Transeuropejskiej Sieci Transportowej; zapewnienie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników połączenia drogowego MOF Olsztyna z siecią drogową TEN-T.

 

Opis Projektu: 

W ramach projektu realizowane są trzy zadania na ternie Gminy Olsztyn, Jonkowo i Gietrzwałd:

  • Droga gminna nr 158017N od granic Miasta Olsztyna do skrzyżowania z DK16 (Gietrzwałd), ul. Perkoza (Olsztyn);
  • Odcinek ul. Żurawiej od ul. Czernieckiego do skrzyżowania ul. Cyranki i Perkoza w Olsztynie (Olsztyn);
  • Droga gminna nr 1507016N od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 527 do ul. Gościnnej, ul. Gościnna (Jonkowo), ul. Kresowa, ul. Wołodyjowskiego (Olsztyn).

 

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt obejmuje budowę/przebudowę dróg o łącznej długości około 7,42km, budowę ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, skrzyżowań, oświetlenia, odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska, zagospodarowania zieleni, przebudowy kolizji.

Budowany ciąg dróg, po wybudowaniu południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu dróg: ekspresowej S51 i krajowej DK16 łączył się będzie bezpośrednio z węzłem Zachód sieci TEN-T. Dzięki temu skomunikuje północno-zachodnią część MOF z przejściem granicznym w Bezledach oraz portem lotniczym Olsztyn-Mazury.

Baner z herbami i logo gmin powiatu olsztyńskiego