Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 29.06.2023 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (nr ewidencyjny 140/16, pow. 213 m², obręb Jonkowo)
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (nr ewidencyjny 197/1 obręb Wołowno, pow. 5200m²)
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały LIII/432/2022 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (nr ewidencyjny 142, obręb Szałstry)
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (działka nr 142 obręb Szałstry, pow. 1310 m²)
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (nr ewidencyjny 90/2 oraz część działki 86 obręb Stękiny)
 11. Zaopiniowanie podania w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 13/23 obręb Warkały.
 12. Zaopiniowanie podania w sprawie zakupu części działki nr ewidencyjny 159/1 o pow. 75 m² obręb Jonkowo.
 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.