Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 26 maja 2023 roku, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie podania o przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 167/51 i 167/52 obręb Gutkowo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Zaopiniowanie projektu w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Giedajty. (działka ewidencyjna nr 89, obręb Giedajty)
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka nr ewidencyjny 90/2 oraz część działki 86, obręb Stękiny) – wyjazd w teren
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (nr ewidencyjny 79/8, obręb Stękiny) - wyjazd w teren
 9. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego przekazania części działki o numerze ewidencyjnym 227/2, obręb Łomy.- wyjazd w teren.
 10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.