Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady siedemdziesiątej piątej (LXXV) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 29 lutego 2024 roku  o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - opinia, dyskusja , głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 r. - opinia, dyskusja , głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/396/2022 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jonkowo na lata 2022-2027 - dyskusja, opinia, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (część działki o nr. 181/2, pow. 230 m², obręb Jonkowo) - dyskusja, opinia, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo - dyskusja, opinia, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo - dyskusja, opinia, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 - dyskusja, opinia, głosowanie.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki za rok 2023 - dyskusja, głosowanie.
 15. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki na rok 2024 - dyskusja, głosowanie.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2023 - dyskusja, głosowanie.
 17. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2024 - dyskusja, głosowanie.
 18. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok - dyskusja, opinia, głosowanie.
 19. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok - dyskusja, opinia, głosowanie.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.