Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie na dzień 29 lutego 2024 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 11:45.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jonkowo w 2023 roku, który od 22 czerwca 2023 r. stanowi ,,Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i ochrony osób doświadczających przemocy domowej” oraz sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Jonkowie w 2023 roku.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
  6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2023.
  7. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2024 rok.
  8. Przyjęcie protokołu.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.