W związku z możliwością ogłoszenia konkursu na rok 2022 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwienia odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że od dnia 04.04.2022 r. do dnia 8.04.2022 r. Urząd Gminy w Jonkowie będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację.

 

Dotacja obejmuje następujące zadania:

  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
  • demontaż, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia.


W roku bieżącym przedmiotowe wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi oraz spółki prawa cywilnego i handlowego.


Wnioski wraz z załącznikami (niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane) należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Jonkowie  lub na stronie http://www.bip.jonkowo.pl zakładce Procedury załatwiania spraw / Azbest

Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2022 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.