Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1e i ust. 1f Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r,  poz. 583 ze zm.) wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

 

Ustępy 1e i 1f w art.13, Ustawy zostały dodane przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1383). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2022 r.

 

Marta Cichowicz, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jonkowie