Na podstawie §14 ust. 4 Statutu Gminy Jonkowo  (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 4427; z 2017 r. poz. 3483 oraz z 2023 r. poz. 4274), w związku z koniecznością podjęcia Uchwały dotyczącej udzielenia Wójtowi Gminy Jonkowo absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 roku oraz koniecznością niezwłocznego przesłania kompletu podpisanych w tej sprawie dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej zwołuję na dzień 07 czerwca 2024 roku nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8:00.

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Podjęcie uchwały i podpisanie wniosku w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jonowo za rok 2023.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.