Dziś jest , r.
giweather joomla module

Gmina Jonkowo w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że trwa realizacja projektu ,,Świadomość i kreatywność naprzeciw przemocy” w ramach programu ministerialnego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Co się nam udało:

1. Diagnozy grup ryzyka

W okresie maj- lipiec zostało zdiagnozowanych 16 rodzin zamieszkujących gminę Jonkowo, w których istnieje podejrzenie, że występuje przemoc w rodzinie lub są zagrożone wystąpieniem przemocy w rodzinie. Rodziny poddane diagnozie zostały wyłonione w drodze analizy sytuacji rodzin objętych pomocą społeczną. Polegała ona na weryfikacji danych i informacji na temat każdej z tych rodzin oraz przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Zajęła się tym grupa robocza, w skład której wchodzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni, asystent rodziny), a także, socjoterapeuta. Dla 15 z 16  zdiagnozowanych rodzin został sporządzony raport, zawierający charakterystykę rodziny, przebieg i opis podjętych działań w ramach diagnozy oraz wnioski i rekomendacje odnośnie dalszego postępowania. Raport stanowił podstawę zaangażowania zdiagnozowanych rodzin w poszczególne działania projektowe.

2. Warsztaty dla uczniów

Od czerwca realizowane są warsztaty dla uczniów szkół gminnych – służące m.in. kształtowaniu i wzmacnianiu czynników chroniących (osobowych i środowiskowych), budowaniu pozytywnego systemu wartości, ukazanie i zrozumienie mechanizmów grupowego mobbingu redukcji zagrożenia patologiami oraz podnoszeniu umiejętności życiowych (3 h dydaktyczne na klasę). Zajęcia odbywają się na terenie szkół, przy współudziale wychowawcy. W okresie czerwic – październik 2017r. zostało zrealizowanych 19 warsztatów w różnych klasach szkół podstawowych w tym:Szkoła Podstawowa w Jonkowie -16 klas Szkoła Podstawowa we Wrzesinie – 3 klasy.

O tym co jeszcze planujemy można przeczytać w poniższym załączniku.

pdf INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU (Format PDF, ~980k)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2017 (wtorek) Przychodnia w Jonkowie czynna będzie do godz. 14.00.

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, Instytucja Pośrednicząca ZIT zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż na mocy DECYZJI Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie HK.4020.5.285.2017 z dnia 11.10.2017r. woda w miejscowości Wrzesina NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Projekty na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych – na dofinansowanie takich działań będzie można składać wnioski już w październiku 2017 w ramach konkursu z RPO Warmia i Mazury 2014-20 dla ZIT Olsztyna.

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej jakości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Jonkowie.