Dziś jest , r.
giweather joomla module

Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców na obrady XLII  sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo. 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Zapytania  Radnych do Wójta Gminy.
 6. Zapytania sołtysów i mieszkańców do Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2017-2020 :  dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok : dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jonkowo za 2016 rok : dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie za 2016 rok : dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Szałstry): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości niezabudowanej w formie darowizny na rzecz Gminy Jonkowo (ul. Wędrowna): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej gminie opłaty adiacenckiej (Jonkowo): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej gminie opłaty adiacenckiej (Jonkowo): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (Stękiny, ANR): dyskusja ; opinia Komisji;  głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Nowe Kawkowo): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat (Jonkowo): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat (Szałstry): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnik Gminy Jonkowo: dyskusja; głosowanie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnik Gminy Jonkowo: dyskusja;  głosowanie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo  z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2016 rok, w tym :

a)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,

b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2016r.

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

d)  głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,

e)  głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2016 rok

22. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad sesji Rady Gminy Jonkowo o Nr: XXXVIII/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, XXXIX/2017 z dnia 11 maja 2017 roku, XL/2017 z dnia 30 maja 2017 roku  oraz XLI/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku.

23. Sprawy różne i wolne wnioski

24. Zamknięcie obrad.