Dziś jest , r.
giweather joomla module

Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XVIII sesji Rady Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.Sprawozdanie Wójta.
 4. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. (dot. porozumienia z Gminą Olsztyn) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. (dot. porozumienia z Gminą Purda) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wołowno - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo. (nr ew. 113/11, obręb Godki, pow. 85m²) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (nr ew. 24/52, pow. 1052m², obręb Giedajty) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 16. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok - dyskusja, głosowanie.
 17. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jonkowo - dyskusja, głosowanie.
 18. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Rady Gminy Jonkowo - dyskusja, głosowanie.
 19. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej - dyskusja, głosowanie.
 20. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych - dyskusja, głosowanie.
 21. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - dyskusja, głosowanie.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamkniecie obrad.